Nieuws

augustus 09, 2018

Theodoor Gilissen Bank | Dwangsom wegens niet uitvoeren inzageverzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom van EUR 48.000 ingevorderd bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB). Reden hiervoor was dat de bank geen gehoor gaf aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Omdat dit in strijd is met de privacywetgeving werd bij de AP een handhavingsverzoek ingediend om op deze manier alsnog inzage te krijgen in de persoonsgegevens van de klant. De AP nam de zaak serieus op, met alle gevolgen van dien.

Privacywetgeving

De klant van Theodoor Gilissen Bank diende een verzoek in op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op dat moment de geldende wetgeving. Momenteel is deze wet vervangen door de AVG en is artikel 15 van toepassing: “De betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.” De betrokkene vroeg in dit geval om de volgende informatie:

  • Een overzicht van de op de klant betrekking hebbende persoonsgegevens die door TGB worden verwerkt;
  • Een afschrift van chatberichten, gewisseld tussen de klant en zijn accountmanager bij TGB;
  • Een afschrift van een interne instructie van het hoofd van de Interne Audit Dienst van TGB over de te maken afspraken met de klant.

Handhaving

Dit verzoek werd vervolgens door de bank afgewezen, waarop de klant naar de Autoriteit Persoonsgegevens stapte en deze verzocht om handhavend op te treden. De AP nam de zaak zeer serieus en verzocht TGB om inzage te geven in de persoonsgegevens van de klant, de AP verbond aan deze last een begunstigingstermijn van twee maanden. Mocht TGB niet voor het einde van deze termijn aan de last voldoen zal er een dwangsom volgen. De AP stelde de hoogte van deze dwangsom vast op een bedrag van EUR 12.000 voor iedere week dat de last niet geheel is uitgevoerd, tot een maximum van EUR 60.000.

Boete

TGB gaf de klant niet binnen twee maanden voldoende inzage in de persoonsgegevens van de betrokkene. Pas vier weken na het verstrijken van de termijn had de bank een volledig overzicht van de gegevens van de klant verschaft. Voor de AP was dit aanleiding om EUR 48.000 aan dwangsommen in te vorderen.

Op deze manier laat de AP zien dat iedereen privacyrechten heeft, deze rechten kun je als klant zelf uitoefenen door de organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt, iedereen kan nu ook zelf een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor bedrijven en ondernemingen geldt, zorg ervoor dat u uw klanten inzage kan geven in hun persoonsgegevens. Wees hier op voorbereid en zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u verwerkt en die worden verwerkt door derden overzichtelijk zijn en eenvoudig in te zien zijn door de betrokkenen.